LaboralNegociació i conflictes col•lectius

El despatx assessora i dirigeix la tramitació i l’aplicació de tot tipus de mesures empresarials en les seves modalitats col·lectives, essent les més habituals els expedients de regulació d’ocupació (extintius o de suspensió) i les modificacions substancials de les condicions del treball. Per gestionar aquests assumptes, redactem els documents o propostes d'acord pertinents en cada fase d'aquests procediments específics i, si escau, assumim la direcció lletrada i la defensa davant els jutjats i tribunals de la jurisdicció social. Els advocats de l'àrea laboral de la firma compten amb una àmplia experiència en aquestes qüestions, tant pel que fa a l'assessorament dels procediments de vaga, com a la negociació de convenis (així com tota classe d'incidències en la seva aplicació o modificació), la negociació i el perfeccionament d'acords col·lectius eleccions sindicals, la constitució dels òrgans de representació unitària i el posterior compliment de les seves funcions legalment establertes.

El nostre equip especialista en Negociació i conflictes col•lectius