PúblicContractació pública i concursos administratius

En aquesta matèria, el nostre despatx compta amb una àmplia experiència assessorant a empreses del sector privat, així com a l'Administració Pública i a la resta d'ens, d’entitats i organismes que formen part del sector públic, i destaquem sobre aquest tema:

En aquesta matèria, el nostre despatx compta amb una àmplia experiència assessorant a empreses del sector privat, així com a l'Administració Pública i a la resta d'ens, d’entitats i organismes que formen part del sector públic, i destaquem sobre aquest tema:

• Assistència tècnica a l'Administració Pública i a la resta d'entitats del sector públic (Fundacions, societats públiques, etc.) en la preparació dels expedients de contractació pública fins a l'adjudicació dels contractes (redacció de plecs administratius, contractes, etc.).

• Assessorament a persones físiques i a empreses del sector privat en la participació de concursos amb l'Administració Pública o la resta entitats del sector públic.

• Assessorament a les empreses del sector privat en la resolució de les controvèrsies que sorgeixin en l'execució i extinció dels contractes celebrats amb l'Administració Pública o la resta d'entitats del sector públic.

• La preparació de recursos especials en matèria de contractació o altres recursos que siguin procedents contra tots aquells actes recurribles segons la normativa de contractació del sector púbic.

• Elaboració de dictàmens jurídics relatius a qüestions vinculades a la contractació del sector públic.

• Assistència lletrada en procediments administratius i davant la Jurisdicció Contenciós - Administrativa derivats de procediments de contractació pública i/o de l'execució de contractes públics.

El nostre equip especialista en Contractació pública i concursos administratius