PúblicDret administratiu

El Departament de Dret Administratiu presta serveis a Administracions públiques territorials, Organismes autònoms, Consorcis administratius, Corporacions de dret públic, Societats públiques, Societats mixtes, Empreses concessionàries de serveis públics, Empreses i Grups d'empreses privades, així com a particulars.

El Departament de Dret Administratiu presta serveis a Administracions públiques territorials, Organismes autònoms, Consorcis administratius, Corporacions de dret públic, Societats públiques, Societats mixtes, Empreses concessionàries de serveis públics, Empreses i Grups d'empreses privades, així com a particulars.

El Departament compta amb experiència especial en totes les àrees del Dret administratiu, entre les quals destaquen les següents:

 

• Assessorament en procediments administratius de tota classe, també dels sancionadors.

• Reclamacions de responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques.

• Assessorament en relació amb diferents sectors, com ara costes, ports, sanitat, vitivinícola, farmacèutic, educatiu, transport, telecomunicacions, energia, etc.

• Assessorament en la prestació de serveis públics i en contractació púbica (gestió, licitació, etc.).

• Expedients d'expropiació forçosa, convenis expropiatoris, així com procediments de reversió expropiatòria.

• Expedients de subvencions i ajudes públiques de tot tipus, així com procediments de reintegrament.

• Assessorament en matèria de funció pública.

• Redacció de Convenis administratius.

• Redacció de textos legals i reglaments.

• Assessorament en matèria d'obtenció autoritzacions administratives, llicències i comunicacions prèvies d'activitat.

• Assessorament en matèria de béns de domini públic (concessions i autoritzacions demanials).

• Assessorament en matèria ambiental (aigües, gestió de residus, qualitat atmosfèrica i protecció de l'aire, sorolls, autoritzacions ambientals, llicències ambientals i comunicacions prèvies d'activitats, procediments administratius sancionadors, responsabilitat ambiental).

• Assessorament sobre règim jurídic, creació, constitució, organització i funcionament d'ens instrumentals del sector públic (consorcis, societats públiques, fundacions).

• Assessorament en relació amb Càmeres oficials i Col·legis professionals.

• Recursos administratius i contenciós-administratius.