PúblicContenciós-administratiu

L'Àrea de Contenciós-Administratiu té una dilatada experiència en la direcció lletrada dels procediments judicials dels nostres clients davant els diferents òrgans de l'ordre jurisdiccional contenciós-administratiu (Jutjats del contenciós-administratiu, Tribunals Superiors de Justícia, Jutjats Centrals del contenciós-administratiu, Tribunal Suprem), i ha intervingut tant en defensa d'empreses o particulars com en la d'Administracions i entitats del sector públic.

L'Àrea de Contenciós-Administratiu té una dilatada experiència en la direcció lletrada dels procediments judicials dels nostres clients davant els diferents òrgans de l'ordre jurisdiccional contenciós-administratiu (Jutjats del contenciós-administratiu, Tribunals Superiors de Justícia, Jutjats Centrals del contenciós-administratiu, Tribunal Suprem), i ha intervingut tant en defensa d'empreses o particulars com en la d'Administracions i entitats del sector públic.

Tenim una àmplia experiència en l ’interposició i el seguiment de procediments ordinaris i abreujats en tots els seus tràmits, així com en la preparació i la formalització de recursos d'apel·lació i de cassació davant el Tribunal Suprem. També comptem amb gran pràctica en incidents d'execució o d’inexecució de sentències.

L'Àrea Contenciós-Administratiu està formada per un equip multidisciplinari que compta amb especialistes en les diferents matèries de l'àmbit del Dret Públic. Per això, els nostres clients ens han confiat la direcció lletrada de recursos contenciós-administratius en matèries com la contractació pública, l’urbanisme, les expropiacions i les reversions, subvencions, la impugnació d'actes i de reglaments, la responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques, i en sector com ara costes, ports, aigües, sanitat, el sector vitivinícola, farmacèutic, educatiu, energètic, concessions i autoritzacions, Tributs i Duanes i també els Col·legis Professionals. 

El nostre equip especialista en Contenciós-administratiu