LitigacióLitigació civil i mercantil

La nostra àrea de Processal presta assessorament i defensa els interessos del client en tot tipus de conflictes de naturalesa civil i mercantil. Per a això, compta amb un equip d’especialistes en dret processal que, alhora, s'han format en diferents àrees del dret privat, la qual cosa permet aportar valor al diagnòstic de la situació i al disseny de l'estratègia. A més, l'equip compta també amb el suport de professionals experts en les matèries objecte de conflicte.

La nostra àrea de Processal presta assessorament i defensa els interessos del client en tot tipus de conflictes de naturalesa civil i mercantil. Per a això, compta amb un equip d’especialistes en dret processal que, alhora, s'han format en diferents àrees del dret privat, la qual cosa permet aportar valor al diagnòstic de la situació i al disseny de l'estratègia. A més, l'equip compta també amb el suport de professionals experts en les matèries objecte de conflicte.

Accions de responsabilitat.

- Responsabilitat contractual i extracontractual.

- Responsabilitat professional.

- Responsabilitat pel producte.

- Construcció

- Contractes d'obra (construcció, arquitectura i project management).

- Responsabilitat dels agents de l'edificació.

- Solidaritat i repetició.

- Dret successori.

- Conflictes successoris.

- Determinació i integració del cabal hereditari, divisió i partició hereditària.

- Impugnació de disposicions testamentàries.

- Reclamació de drets successoris.

Contractació

- Arrendaments urbans i propietat horitzontal.

- Validesa, interpretació, execució, resolució i rescissió de contractes civils i mercantils

- Propietat, possessió, transmissió i administració de béns immobles.

- Adquisició i transmissió d'altres drets reals.

- Contractes d'agència, distribució, concessió i franquícia.

- Reclamacions de quantitat.

Conflictes societaris 

- Responsabilitat contra administradors.

- Impugnació d'acords socials i de decisions del Consell d'Administració.

- Conflictes entre socis o accionistes.

Competència deslleial 

- Engany i confusió; imitació.

- Aprofitament de l'esforç i de la reputació de tercers.

- Captació deslleial d'empleats i desviació de clientela.

- Explotació de situacions de dependència econòmica.

Processos en matèria de drets fonamentals

- Infracció dels drets a l'honor, intimitat i la mateixa imatge.

Processos d'execució

- Títols judicials.

- Judicis (monitori i canviari).

- Garanties personals i reals.

- Execució de resolucions judicials estrangeres.