Els nostres clients són fonamentalment empreses, Administracions i entitats del sector públic, així com particulars, Juntes de Compensació i altres entitats col·laboradores.

Els nostres clients són fonamentalment empreses, Administracions i entitats del sector públic, així com particulars, Juntes de Compensació i altres entitats col·laboradores.

L'Àrea d'Urbanisme assessora en matèria de planejament urbanístic general i de tot allò que se’n deriva (plans generals, plans parcials, plans especials), d’instruments de gestió urbanística (projectes de reparcel·lació i d'urbanització), de llicències d'obres i d'activitats, d’expedients de disciplina urbanística (ordres de restauració, sancions), així com en matèria ambiental.

Tenim una àmplia experiència en la defensa dels nostres clients en recursos administratius, judicials o contenciós-administratius relacionats amb la matèria urbanística i la mediambiental.

A banda de molts altres aspectes, hem prestat assessorament als nostres clients en els assumptes següents:

• La preparació, la redacció i la tramitació d'instruments de planejament i de gestió urbanística.

• La preparació, la negociació i la formalització de convenis urbanístics, tant de planejament com de gestió.

• La constitució i el funcionament de Juntes de Compensació i d’altres entitats col·laboradores.

• Expropiacions per raons urbanístiques, així com indemnitzacions derivades d'actuacions urbanístiques.

• La sol·licitud i la tramitació de llicències urbanístiques i d’autoritzacions especials per a l'execució de projectes en sòl rústic, de llicències d'ús provisional i altres especials.

• La defensa en el marc de tot tipus d'expedients administratius relacionats amb l'urbanisme (expedients d'enderrocament, cessament d'activitat, legalització d'obres i d’activitats, procediments sancionadors), així com d’expedients sobre matèria mediambiental.

 • Recursos administratius i judicials o contenciós-administratius relacionats amb l'urbanisme i el medi ambient.

• Execució de resolucions administratives o sentències en matèria urbanística.

• Redacció d'informes i dictàmens.

El nostre equip especialista en Urbanisme