Mercantil i M&APràctica financera i bancària

Assessorament, negociació i redacció de contractes i clàusules d'operacions de finançament entre empreses i de particulars entre ells fruit de les seves relacions jurídiques i davant les entitats de crèdit, així com les seves garanties personals i reals relatives a:

Assessorament, negociació i redacció de contractes i clàusules d'operacions de finançament entre empreses i de particulars entre ells fruit de les seves relacions jurídiques i davant les entitats de crèdit, així com les seves garanties personals i reals relatives a:

• Transaccions i reconeixements de deute, amb ajornament de pagament amb interessos o sense interessos.

 • Compravendes amb preu ajornat.

• Crèdits consumidors.

• Préstecs.

• Cessió de crèdits i/o de drets de cobrament.

• Pòlisses de crèdit i/o descompte d'efectes.

• Pòlisses de Facturatge amb recurs o sense recurs.

• Lísing.

• Rènting.

• Mitjans de pagament, especialment transferències, xecs i pagarés.

• Operativa de targetes de crèdit.

• Fiances i avals solidaris i/o a primer requeriment.

• Hipoteca immobiliària.

• Penyores.

• Comptes corrents i dipòsits.

• Prestació de serveis financers a distància.

Accions legals per al cobrament dels deutes derivats d'aquestes operacions mitjançant reclamacions extrajudicials i judicials regulades en el nostre ordenament jurídic, especialment l'execució dinerària i hipotecària.

El nostre equip especialista en Pràctica financera i bancària