Mercantil i M&AEmpresa familiar, protocol i successions

El Despatx Toda & Nel-lo té una contrastada experiència pel que fa a l'assessorament d'empreses de caràcter familiar, doncs acompanyem simultàniament als seus propietaris en tots els àmbits propis de la relació entre família, la gestió i la successió de l'empresa.

El Despatx Toda & Nel-lo té una contrastada experiència pel que fa a l'assessorament d'empreses de caràcter familiar, doncs acompanyem simultàniament als seus propietaris en tots els àmbits propis de la relació entre família, la gestió i la successió de l'empresa. En aquest sentit, assessorem de forma integral i continuada la planificació i el disseny d'estructures societàries que permetin a la propietat reduir els seus costos fiscals (Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, Impost sobre el Patrimoni, i Impost sobre Successions i Donacions), amb reestructuració o creació d'empreses “Holding”, si escau.

En l'àmbit de les empreses familiars, també destaca la nostra experiència en l'elaboració del Protocol Familiar, mitjançant el qual es poden definir els principis i els valors que han inspirat als fundadors de l'empresa i es poden regular, conforme a la voluntat i necessitats concretes de la propietat, aspectes tan importants com ara el canvi generacional en la gestió de l'empresa i la posterior successió de la propietat, la relació dels socis entre ells i d'aquests amb la Societat – participació en Òrgans Socials i Consells de Família, càrrecs Honorífics, Dret d'Informació, accés a llocs de treball o de responsabilitat, Política de Retribucions i Política de Dividends -, així com l’establiment de mecanismes per a la solució dels conflictes, amb una redacció de modificacions estatutàries, de pactes de socis, la modificació de testaments i l’atorgament de capitulacions matrimonials, si escau.

El nostre equip especialista en Empresa familiar, protocol i successions