El Departament de Dret Mercantil del nostre Despatx destaca especialment perquè els seus socis i professionals compten amb una àmplia experiència i especialització en l'àmbit de les societats mercantils que els permet afrontar amb solvència qualsevol tipus d'assessorament, operació o actuació.

El Departament de Dret Mercantil del nostre Despatx destaca especialment perquè els seus socis i professionals compten amb una àmplia experiència i especialització en l'àmbit de les societats mercantils que els permet afrontar amb solvència qualsevol tipus d'assessorament, operació o actuació en relació amb:

- Emprenedors i Start-up.

 - Constitució de Societats.

 - Negociació i formalització d'acords entre socis.

- Negociació i formalització de pactes parasocials, de “joint venture” o d'aliança estratègica.

 - Assessorament i protecció de socis (majoritaris i minoritaris).

- Redacció i modificació d'Estatuts Socials.

- Preparació i/o intervenció en Juntes Generals.

- Secretaries de Consell d'Administració i de Comissions Executives

- Redacció de reglaments de funcionament de Junta General i Consell d'Administració.

- Elevació a públic i execució de tot tipus d'acords socials.

- Retribució dels administradors.

- Política de dividends.

- Deures i responsabilitat dels Administradors.

 - Conflictes entre socis i impugnació d'acords socials.

- Separació i exclusió de socis.

- Situacions de bloqueig.

- Dissolució i liquidació de societats.

- Arbitratge.

-Procediments contenciosos en els àmbits civil i mercantil, davant tot tipus de tribunals i instàncies, en totes les matèries relacionades.

 A part de l'anterior, aquest Despatx compta així mateix amb una dilatada experiència en assessorament i intervenció professional en entitats sense ànim de lucre, especialment Mutualitats de Previsió Social, Fundacions i Agrupacions, participant jurídicament en el seu procés de constitució i en el seu assessorament integral i continuat, en particular dels seus òrgans socials, Juntes, Assemblees, Patronats i Administradors.