Mercantil i M&AContractació mercantil

Els socis i els professionals del Despatx Toda & Nel-lo participen amb freqüència en l'assessorament necessari, tant per a empreses com per a persones físiques i empresaris individuals, per obtenir tot tipus de solucions a les seves vicissituds i especialitats, i intervenen en la negociació, l'elaboració o l'anàlisi i interpretació d’aquestes mitjançant l’emissió d’una opinió legal sobre la seva vigència, l’ abast i el contingut.

Els socis i els professionals del Despatx Toda & Nel-lo participen amb freqüència en l'assessorament necessari, tant per a empreses com per a persones físiques i empresaris individuals, per obtenir tot tipus de solucions a les seves vicissituds i especialitats, i intervenen en la negociació, l'elaboració o l'anàlisi i interpretació d’aquestes mitjançant l’emissió d’una opinió legal sobre la seva vigència, l’ abast i el contingut.

Entre altres, comptem amb una gran especialització i experiència pel que fa a l'assessorament de contractes de compravenda i subministrament, d’agència i distribució, de franquícies, de serveis bancaris i crediticis, de lísing, facturatge, préstec, permuta, assegurances, protecció i cessió de “know how”, etc. Aquest assessorament, el fem extensiu a l'àmbit de la defensa judicial i arbitral de drets i interessos dels nostres clients davant de tot tipus de jurisdiccions, tribunals i instàncies.