LaboralDret del treball

Els professionals del despatx compten amb amplis coneixements i experiència amb relació a totes aquelles qüestions jurídiques que regulen les relacions laborals entre empresaris i treballadors. Entre altres matèries, s'ofereix un complet assessorament legal sobre l’elaboració i la redacció de contractes de treball en les seves diferents modalitats (indefinit, a temps parcial, temporal, de pràctiques, etc.), pactes i clàusules sobre condicions de la feina, així com la seva actualització i modificació, la mobilitat funcional i la geogràfica, reclamacions de quantitat, qualsevol modalitat d'acomiadament o extinció del contracte de treball (acomiadament disciplinari, extinció per causes objectives, extinció per voluntat del treballador per incompliment empresarial, etc.), o règim disciplinari en l'àmbit de l'empresa. Fem un seguiment global en tots els assumptes que pot incloure qualsevol treball i/o estudi que ens puguin confiar (amb l'elaboració de dictàmens o informes que donin resposta a les necessitats del client), la redacció de contractes, cartes, sancions i altres documents, així com la tramitació i la direcció lletrada en tot tipus de procediments davant instàncies administratives, l'assistència de la defensa davant els Jutjats i Tribunals de l'Ordre Social del dret de totes aquelles matèries relacionades amb qualsevol contenciós / plet contra l'Empresa.