LaboralDret de la Seguretat Social i Prevenció de Riscos Laborals

Dins del dret laboral, però amb una especificitat pròpia, el despatx posa a la disposició dels seus clients l'experiència dels seus professionals en Dret de la Seguretat Social. Des de la tramitació en via administrativa de tot tipus de prestacions contributives o no contributives (desocupació, jubilació, diferents graus d'incapacitat permanent, viduïtat, orfandat, etc.), fins a la seva reclamació en la jurisdicció social. Assessorament i elaboració d'informes a mida sobre l'enquadrament dels treballadors en el règim de la Seguretat Social adequat, i la correcta cotització pels diferents conceptes retributius que puguin ser aplicables a cada cas concret. Així mateix, els advocats de la Firma posseeixen un profund coneixement de la normativa reguladora de la Prevenció de Riscos Laborals, i poden signar dictàmens jurídics sobre la correcció de les mesures preses en la matèria, així com dur la direcció jurídica del client de les conseqüències que es puguin derivar del seu incompliment, essent d'especial rellevància en aquesta matèria els accidents de treball, les prestacions, els recàrrecs i les indemnitzacions per responsabilitat civil que puguin esdevenir-se.

El nostre equip especialista en Dret de la Seguretat Social i Prevenció de Riscos Laborals