ComplianceTransparència i Bon Govern en el Sector Pùblic

La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon bovern declara com a eixos fonamentals de tota acció política la transparència, l'accés a la informació pública i les normes de bon govern.

La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern declara com a eixos fonamentals de tota acció política:

  • La transparència, mitjançant l’establiment d’obligacions de publicitat activa.
  • L'accés a la informació pública, regulat com un dret d'ampli àmbit objectiu i subjectiu.
  • Les normes de bon govern, que estableix obligacions que els responsables públics han de complir i les conseqüències jurídiques derivades de la seva contravenció per mitjà d'un règim sancionador.

En matèria de transparència i d’informació pública, el seu àmbit subjectiu arriba fins a:

  • Totes les administracions públiques, entitats públiques empresarials, entitats i corporacions de dret públic.
  • Societats mercantils amb participació pública.
  • Fundacions del sector públic i associacions creades per les administracions.
  • També obliga a partits polítics i a entitats privades que han estat subvencionades amb un import superior als 100.000 €.

En matèria de bon govern, el seu àmbit subjectiu arriba a:

  • Alts càrrecs de l'Administració General de l'Estat i a entitats del sector públic estatal, de dret públic o de dret privat.
  • Alts càrrecs o assimilats de l'Administració autonòmica i local, inclosos els membres de les juntes de govern de les entitats locals.

Tota & Nel·lo ofereix un servei integral d'assessorament a l'Administració Pública i a altres subjectes obligats perquè implementin mecanismes en matèria de transparència, informació pública i bon govern per complir les obligacions establertes en el marc de la Llei.

El nostre equip especialista en Transparència i Bon Govern en el Sector Pùblic